download

About Gimme

ซื้อรถคันแรกเมื่อปี 2008 และตั้งปณิธานเอาไว้ว่ารถยนต์คันต่อไปถ้าจะเปลี่ยนต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้า จึงค่อยๆติดตามและสนใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามาตลอด และหาข้อมูลในไทยที่ถูกใจไม่ค่อยได้จึงเริ่มศึกษาและอยากแชร์ความรู้ต่อไป

View all posts by Gimme →